Press och publikationer

I flikarna nedan finner ni Ekomodernisternas medianärvaro och pressinformation. Besök även Ekomodernisternas pressrum på Mynewsdesk här.

 • Pressmeddelanden
 • Publicerat i media
 • Remissvar
 • Dokument
 • Ekomodernisterna förenar människor för miljö och klimat

  4 februari 2022

   

  Ekomodernisterna lanserar föreläsningar om moderna verktyg i miljökampen

  28 januari 2022

   

  Sveriges mest utredda fråga tog slut idag

  27 januari 2022

   

  Ekomodernisterna skriver om behovet av kärnkraft i Folkhemmet

  14 december 2021

   

  Ekomodernisterna startar namninsamling för att få Stefan Löfvén skriva på om att inkludera kärnkraften i EU:s taxonomi

  14 december 2021

   

  Ny miljörörelse växer – anställer Karolina Lisslö Gylfe som generalsekreterare

  16 augusti 2021

 • Folkbladet
  10 maj 2021

  NyTeknik
  5 maj 2021

  “Det krävs mycket el för att göra fossilfritt bränsle”

  Energisystemet, och särskilt elen, är nyckeln i klimatomställningen. Men när planerna för utfasningen av det fossila nu dras upp saknas viktiga delar. Ekomodernisterna menar att prognoserna för den framtida elanvändningen är underskattade. De flesta av dem utgår inte från att vi når klimatmålen.

  NYTEKNIK – ”Elbehovet är långt större än prognoserna talar om”

  Vi behöver vara förberedda på att elbehovet kan komma att växa markant och att det kan bli betydligt högre än vad prognoserna pekar mot, skriver Take Aanstoot och Jessica Eek, Svenska Ekomodernisterna.

  Våga tro på kärnkraften, s!

  Ska Sverige klara klimatomställningen behövs mer kärnkraft. Inte mindre.

  Folkhemmet

  28 april 2021

  DN Debatt

  30 december 2020
  SLUTREPLIK

  REPLIKER – ”Klimatet kan inte vänta på att sol, vind och vatten ersätter kärnkraften”

  Daniel Färm (S) och Take Aanstoot (MP): Att avveckla kärnkraften riskerar att leda till misslyckad klimatomställning, ökad arbetslöshet och försämrad välfärd.

  DN Debatt

  30 december 2020

  ”Kärnkraft avgörande för att klara klimatet och jobben”

  Daniel Färm (S) och Take Aanstoot (MP): Fjärde generationens kärnkraft kommer att vara ännu effektivare än dagens kärnkraft. Coronakrisen accentuerar behovet av att klimatomställningen genomförs utan att arbetslösheten eller klyftorna ökar ytterligare. Då de fossila bränslena behöver fasas ut snabbare är kärnkraft viktig på kort och lång sikt för att klara den elektrifiering som är avgörande för klimatomställningen och för tillväxt och sysselsättning.

 • För att ta del av alla våra remissvar, vänligen besök vår pressida på Mynewsdesk här.

   

  Reduktionsplikt för rena och höginblandade biodrivmedel (2022-02-14)

  Ekomodernisterna är i grunden positiva till att rena och höginblandade biodrivmedel inluderas i reduktionsplikten. Det skulle innebära en förenkling av dagens system som sannolikt kommer att få positiva samhällsekonomiska konsekvenser. 

  Chansen borde dock ha tagits att även genomföra andra förbättringar av reduktionspliktssystemet.

  Den föreslagna nettoskattehöjningen om cirka två miljarder kronor kommer i ett känsligt läge när stödet för reduktionsplikten vacklar till och med hos partier som står bakom klimatmålen. Det bör övervägas om pengarna kan stanna inom systemet genom att i förtid implementera en lägre skattesats för den inblandade fossilfria komponenten i linje med EU:s kommande uppdaterade energiskattedirektiv.

  Remissvar, diarienummer I2021/03379

   

  Remissvar på Miljömålrådets årsrapport 2021 (2022-01-26)

  Svenska Ekomodernisterna önskar härmed avge sitt remissvar med anledning av Mijlömålsrådets årsrapport 2021 och särskilt till de förslag till regeringen den innehåller.

  Remissvar, diarienummer M2021/00463

   

  EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation (2021-08-27)

  Förslaget handlar om hur klimatpåverkan från flyget ska kunna minska.

  Ekomodernisterna delar kommissionens syn att flyget är viktigt på flera sätt. Däremot delar vi inte grundsynen kommissionen har att det finns ett egenvärde i att skydda flygbranschens konkurrenskraft. En viktig del av omställningen av flygbranschen är att ersätta flygande med andra former av resande och med videomöten.

  Det flygande som återstår måste ske utan klimatgasutsläpp. Flygets höghöjdseffekter behöver också minska och kompenseras genom negativa utsläpp.

  Kommissionen föreslår att endast förnybara bränslen eller syntetiska bränslen framställda med förnybar energi ska få användas för att ersätta fossil flygfotogen. Ekomodernisterna anser att det är en inskränkning som skulle göra flygets omställning svår om ens möjlig. All fossilfri energi behöver kunna användas för att producera vätgas och syntetiska bränslen till flyget.

  Kommissionen föreslår en form av reduktionsplikt för det europeiska flyget där en viss mängd icke-fossilt bränsle ska blandas in i fotogenen. Tyvärr är dock ambitionsnivån alldeles för lågt satt, vilket Ekomodernisterna understryker i sitt remissvar.

  Remissvar dnr. I2021-02044 – Svenska Ekomodernisterna – ReFuelEU Aviation – COM(2021) – 561

   

  EU-kommissionens förslag till ändring av direktiv (2014/94/EU) om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen (2021-08-27)

  Kommissionens förslag rör framförallt utbyggnaden av infrastruktur för att ladda batteridrivna person- och lastbilar och infrastruktur för att fylla vätgas längs EU:s vägar, men det behandlar också landström på flygplatser och i hamnar.

  Ekomodernisterna välkomnar att kommissionen föreslår att det ska ställas krav på sådan här infrastruktur då det underlättar för människor och företag att välja utsläppsfria fordon.

  Det saknas tydliga krav på att den nya infrastrukturen ska finansieras inom de berörda sektorerna. Det finns således en risk för att utbyggnaden av infrastrukturen kommer att bli en subvention till framförallt vägtransporter. Detta ifrågasätter Ekomodernisterna i sitt remissvar och vi uppmanar den svenska regeringen att säkerställa att sektorerna själva står för finansieringen när regelverket så småningom implementeras i Sverige.

  Förslaget beskriver kärnkraften som en ”övergångslösning” inom EU. Ekomodernisterna vänder sig mot den skrivningen och rekommenderar att den ändras så att den stämmer överens med de kommande kriterierna i EU:s taxonomiregelverk som kommer att sätta kriterier för under vilka förutsättningar kärnkraften kan anses långsiktigt hållbar.

  Ekomodernisterna vill inte se ett krav att medlemsstaterna ska vara skyldiga att tillhandahålla flytande naturgas för sjöfartens behöv. Kravet borde vara att tillhandahålla flytande fossilfri gas.

  Förslaget öppnar för lokal elproduktion på flygplatser, men begränsar denna till förnybar el. Ekomodernisterna påpekar i sitt remissvar att det viktiga ur ett klimatperspektiv är att elen i så fall är fossilfri.

  Remissvar dnr. I2021-02043 – Svenska Ekomodernisterna – Infrastruktur för alternativa bränslen – COM(2021) 559

  Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs (2021-05-03)

  Svenska Ekomodernisterna avråder från att införa de föreslagna förändringarna för minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs. Se själva remissvaret för motivering och bakgrund till vår ståndpunkt.

  Remissvar dnr. I2020-02973 – Svenska Ekomodernisterna

 • FOI Memo 7503

  2021-03-08

  Energikällor, framdrivning och klimatneutralitet

  “Denna rapport tar två olika perspektiv på ett framtida koldioxidneutralt lufttransportsystem inom Försvarsmakten. Dels ett makroskopiskt perspektiv på flygets energiförsörjning vilken måste integreras i energiförsörjningen för samhället i sin helhet. Dels ett detaljperspektiv på de tekniska frågeställningar som måste lösas för att få systemet att fungera som tänkt.”

  FOI Memo 7503.pdf